Babimost Drukuj

 

 


Urząd Miejski w Babimoście
Rynek 3
66-110 Babimost
tel. 068 3512034
fax: 068 3512028
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.babimost.pl

 

 

Gmina Babimost położona jest w środkowo - wschodniej części województwa lubuskiego. Sąsiaduje z gminami: Sulechów, Kargowa, Zbąszynek, Zbąszyń, Szczaniec. Obejmuje obszar 9275ha, a zamieszkuje ją 6383 osób, łącznie z Babimostem liczącym 4041 mieszkańców.

Historia

Osada położona po obu brzegach Gnilnej lub Leniwej Obry swoją historię zaczyna we wczesnym średniowieczu. W czasach przedchrześcijańskich było tu miejsce kultu pogańskiej bogini "baby", co dało nazwę miastu. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1257 r. Babimost posiadał już wówczas zabudowę typu miejskiego.
Babimost i liczne sioła zamieszkiwała ludność należąca do plemienia Polan. Stanowił cały czas część Wielkopolski. Na przełomie XIII i XIV w. na krótko znalazł się w Księstwie Głogowskim. Władysław Łokietek w 1332 r. włączył miasto do Królestwa Polskiego i ustanowił starostwo niegrodowe.
Dokładna data lokacji miasta nie jest znana. Prawdopodobnie prawa miejskie Babimost otrzymał przed 1329 r. ponowił lokację i nadał miejscowości przywileje Władysław Jagiełło w 1397 r. natomiast rozszerzył przywileje w 1530 r. król Zygmunt Stary.
Rozkwit miasta przypadł na połowę XVII w. gdy starostą babimojskim był Krzysztof Żegocki. Zezwolił na osiedlenie się uchodzącym z Niemiec protestantom, którzy znacznie rozbudowali miasto, tak, że liczyło już kilka tysięcy mieszkańców. Zniweczył to najazd szwedzki zwany "potopem". Starosta Żegocki jako pierwszy rozpoczął walkę podjazdową z najeźdźcami, m.in. zdobył Kościan i ruszył na odsiecz Jasnej Górze, za co uzyskał zaszczyty i miano "Pierwszego Partyzanta Rzeczypospolitej". W 1656 r. miasto zostało dwukrotnie spalone przez wojska szwedzkie.
W połowie XVIII w. z Babimostem byli związani ludzie zasłużeni dla polskiej kultury. Tytularnym proboszczem był Józef Andrzej Załuski, założyciel największej w Europie biblioteki w Warszawie, jak również Jan Daniel Janocki, autor biografii polskiej.
W 1793 r. Babimost znalazł się w granicach Prus. Należał do Wielkiego Księstwa Poznańskiego i dał nazwę powiatowi, który istniał do 1950 roku. Podczas Powstania Wielkopolskiego został zajęty przez oddział powstańczy złożony z wielu Babimojszczan pod dowództwem Józefa Kudlińskiego, zakreślając najdalszy zasięg Powstania na zachodzie. Mimo tego, decyzją Traktatu Wersalskiego w 1919 r. Babimost pozostał w granicach Niemiec.
W czasie II wojny światowej został wyzwolony w nocy z 28 na 29 stycznia 1945 r. po 152 latach zaboru i niewoli powrócił do Macierzy.

Infrastruktura

Babimost leży 34 km od Zielonej Góry i 98 km od Poznania. W odległości 5 km od miasta znajduje się lotnisko pasażerskie, wybudowane w końcu lat siedemdziesiątych. Na początku lat dziewięćdziesiątych płyta lotniska została gruntownie zmodernizowana i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w kraju. Podstawowym walorem lotniska jest położenie blisko zachodniej granicy państwa i 15 km od autostrady, a także korzystne usytuowanie względem głównych korytarzy powietrznych. Bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej powoduje, że mogą tu być przyjmowane wszystkie typy samolotów.

Lotnisko jest przystosowane również do przewozów towarowych. Wkrótce funkcjonować tu będzie port przeładunkowy typu "cargo". Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej Zielona Góra - Poznań oraz zelektryfikowana linia kolejowa Zielona Góra - Zbąszynek. 15 km od Babimostu przebiega międzynarodowa trasa A2 Świecko -Warszawa, która wkrótce stanie się autostradą Wschód-Zachód. Od portu rzecznego na Odrze w Cigacicach dzieli nas odległość 22km. Zarówno kolej, która przebiega przez Babimost, jak i port rzeczny oferują transport kontenerowy. Cały obszar gminy jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Wszystkie miejscowości mają również wodociągi.
Od 2001 roku Babimost posiada nowoczesną, automatyczną stację uzdatniania, zaopatrującą mieszkańców w doskonałej jakości wodę, wybudowaną w 1994 roku oczyszczalnię ścieków, w ubiegłym roku gruntownie zmodernizowaną, i sieć kanalizacyjną obejmującą całe miasto.

Obecnie czynione są starania o wybudowanie sieci kanalizacyjnej we wszystkich wsiach położonych na terenie gminy, co spowoduje poprawę czystości wód zarówno w Jeziorze Wojnowskim jak i kanale Gniła Obra.
Gmina intensywnie stara się o środki z funduszy unijnych na inwestycje infrastrukturalne. Mamy, niestety, utrudnione zadanie, ponieważ na naszym terenie stopa bezrobocia wynosi około 7%. Jest jedną z najniższych i w województwie, i w kraju. Na terenie gminy znajduje się jedno zorganizowane wysypisko śmieci.
Jak wynika ze struktury użytkowania gruntów, około 86% powierzchni zajmują tereny rolne i lasy. Wśród pozostałej części znajduje się bardzo wiele gruntów będących mieniem komunalnym, które przeznaczone są pod budowę małych i dużych zakładów produkcyjno - handlowych. Tereny są w pełni uzbrojone w kanalizację, wodociąg, gaz, linie telefoniczne, elektryczność.

Przemysł i rolnictwo

Największym zakładem Babimostu jest SWEDWOOD POLAND należący do koncernu IKEA. Zajmuje się produkcją mebli drewnianych i zatrudnia obecnie ponad 600 osób. Jest to bardzo nowoczesne, zautomatyzowane przedsiębiorstwo.

Zakład w Babimoście we współzawodnictwie wszystkich zakładów koncernu na świecie uplasował się w ubiegłym roku już po raz trzeci na pierwszym miejscu.
Wśród innych zakładów funkcjonujących na terenie gminy trzeba wymienić zakład produkcji mebli tapicerowanych ISTE zatrudniający 60 osób, zakład obuwniczy RICOSTA zatrudniający 108 osób,

zakład dziewiarski IEC - 80 osób, Nadleśnictwo Babimost - 50 osób. Wśród pozostałych przeważają zakłady produkcyjne branży stolarskiej, usługowe branży budowlanej i handlowe. Zatrudniają one od 3 do 60 osób. Wśród 425 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, zdecydowana większość to małe firmy usługowe z następujących branż: handel, gastronomia, transport, remonty i modernizacje.
Bardzo ważną dziedziną gminnej gospodarki jest rolnictwo. Tereny rolnicze nie tylko nie leżą odłogiem, ale wprost brakuje gruntów pod uprawy. Dlatego niektórzy z naszych rolników kupują lub dzierżawią tereny w innych gminach. Struktura rolna wygląda następująco: gruntów ornych na terenie gminy jest 3 924 ha, użytków zielonych 569 ha, lasów 3 268 ha. Mamy 221 gospodarstw do 5 ha, 48 gospodarstw od 5 do l0 ha, 68 gospodarstw od 10 do 15 ha i aż 115 gospodarstw powyżej 15 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ponad 17 ha. Na terenie gminy dominują gleby średniej, słabej i średnio dobrej jakości. Uprawia się głównie żyto, mieszanki zbożowe, pszenicę, jęczmień, pszenżyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak.
Kultura i oświata

W gminie Babimost funkcjonują trzy szkoły podstawowe: w Babimoście, Nowym Kramsku i Podmoklach Małych, do których uczęszcza 575 uczniów oraz Publiczne Gimnazjum do którego chodzi 325 uczniów. W mieście i gminie działają dwa przedszkola oraz dwa oddziały przedszkolne dla około 200 dzieci.
Centrum kultury stanowi Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Babimoście oraz Publiczna Biblioteka im. Wiesława Sautera z filiami w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku.
W kwietniu 2004 roku zainicjowane zostały babimojskie spotkania folklorystyczne, które nawiązywać będą do festiwali odbywających się na babimojszczyźnie w latach 6o-tych i 70-tych XX wieku. Formuła tej dwudniowej imprezy nie ogranicza się do występów zespołów folklorystycznych. Istotnym elementem Babimojskich Spotkań Folklorystycznych są także polsko-niemieckie warsztaty muzyczne, konferencja organizacji i stowarzyszeń regionalnych z Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", wystawa amatorskich prac artystycznych (malarstwa, rzeźby, haftu, rękodzieła ludowego itp.) prezentowanych przez twórców z zamieszkałych w Euroregionie oraz niezwykle już popularna biesiada ludowa. Dzięki dofinansowaniu tego projektu ze środków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr podjęto działania promujące regionalną tradycję, kulturę i obyczaje.
Spotkania służyć mają również integracji, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu długotrwałej współpracy kulturalnej pomiędzy uczestnikami.

Sport

Tradycje sportowe w naszej gminie sięgają lat przedwojennych kiedy to ziemie te należały do Niemiec. W okresie tym kluby sportowe stanowiły ostoje polskości. Skupiały one nie tylko działaczy sportowych, ale również zagorzałych patriotów, którzy swoją patriotyczną działalność prowadzili z narażeniem życia.
Dziś na terenie Gminy funkcjonują trzy kluby sportowe, które posiadają własne boiska:

 • LKS KLON Babimost,
 • LZS POLONIA Nowe Kramsko,
 • LZS JEDNOŚĆ Podmokle.

Rolę koordynującą działalność sportową spełnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Babimoście. Na jego terenie znajduje się kompleks boisk sportowych, sala gimnastyczna siłownia. Dysponuje również miejscami noclegowymi.

Kuźnią młodych talentów są dla nich szkolne kluby sportowe:

 • UKS ISKRA,
 • UKS FENOMEN.

W najbliższych dwóch latach w Babimoście będzie realizowana budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarową halą widowiskowo-sportową.

Turystyka

 • Gmina Babimost to rejon atrakcyjny pod względem turystycznym. Doskonałe tereny obfitujące w grzyby i zwierzynę łowną przyciągają turystów. Na terenie naszej gminy znajdują się prywatne stadniny koni, które oferują lekcje jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką. 4 km od miasta, na uboczu wśród lasów, znajduje się ośrodek kolonijny na 130 miejsc. Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej mogą bez ograniczeń zwiedzać nasze okolice i podziwiać pomniki przyrody w rezerwacie "Laski", który zajmuje 42,31 ha. Są tam piękne okazy dębów, buka, grabu, wiązu i jesionu. Wiele z nich zostało zakwalifikowanych jako pomniki przyrody. Najokazalszym pomnikiem jest dąb "Kazimierz", który rośnie przy leśniczówce Laski.
  Wokół naszej gminy znajdują się spore ilości jezior, które stwarzają dobre warunki żeglarskie, a ośrodki wypoczynkowe zapewniają zakwaterowanie z wyżywieniem. Na terenie naszej gminy bazę noclegową oferuje Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, hotel wojskowy i gospodarstwo agroturystyczne, natomiast wyżywienie oferują liczne punkty gastronomiczne.


  Zabytki

  IZBA PAMIATEK REGIONALNYCH

  W 1963 roku powstała w Babimoście Izba Pamiątek Regionalnych. Znajdują się w niej eksponaty prezentujące folklor babimojski, kozioł weselny i inne instrumenty muzyczne, stroje ludowe, narzędzia rolnicze oraz narzędzia do obróbki lnu i wełny. Sześćsetletnią historię miasta przedstawiają dokumenty i stare fotografie. Na uwagę zasługują pamiątki dotyczące walk ze Szwedami w XVII w. z portretem trumiennym starosty babimojskiego Krzysztofa Żegockiego na czele. Większość eksponatów to pamiątki związane z udziałem miejscowej społeczności w walkach o niepodległość Polski w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 i działalnością patriotyczno- narodową w czasach, gdy nasza ziemia była częścią państwa niemieckiego. Unikatowy charakter ma kolekcja pocztówek starego Babimostu, z których najstarsze pochodzą z końca XIX wieku.

   

   

   

   

  ZABYTKI

  • Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca zbudowany z fundacji Adama Ponińskiego w latach 1734-1740 na miejscu poprzedniego, zniszczonego pożarem; późnobarokowy, fasada w górnej części klasycystyczna. Wewnątrz znajduje się murowany chór muzyczny z 1740 r., późnogotycki poliptyk z 1499r., trzy barokowe ołtarze, rzeźby i ołtarze z XVII i XVIIIw.

  • Kościół cmentarny p.w. Św. Jacka, zbudowany ok. poł. XVIIIw.

  • Kościół ewangelicki (nieczynny) przy ul. Kargowskiej, zbudowany w latach 1782-1789 w stylu klasycystycznym.

  • Organistówka przy ul. Kościelnej, zbudowana w II poł. XVIIIw.

  • Ratusz późno klasycystyczny z wieżą, zbudowany w poł. XIXw. Zniszczony w 1945r. i odbudowany w latach 1961-1963, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego. W 2004 roku odbudowano, zniszczoną podczas wojny wieżę.

  • Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, zbudowany z inicjatywy proboszcza Stanisława Pretendowskiego w latach 1759-1769, późnobarokowy, z takim samym wyposażeniem wnętrza.

  • Stara zabudowa miasta pochodząca z I poł. XIX w. podlega ochronie Konserwtorskiej.

  Baza noclegowa

  Ośrodki jeździeckie

   

 •