Władze stowarzyszenia

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot lokalnych. Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez:

  1. wymianie doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy gminami,
  2. prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych, projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie działania samorządu terytorialnego,
  3. konsekwentne dążenie do usuwania przeszkód społecznych i gospodarczych wynikających z faktu istnienia granic gminnych i wojewódzkich,
  4. dążenie do rozwoju gospodarczego Regionu przy zachowaniu wymogów
   ekologicznych,
  5. tworzenie korzystnych warunków dla współpracy różnych podmiotów dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez władze Stowarzyszenia,
  6. inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
  8. rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacji o podobnym charakterze.

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Konferencja – w skład, której wchodzi po 5 przedstawicieli każdej gminy, w tym przewodniczący rad i burmistrzowie/wójtowie i dwóch radnych oraz jeden przedstawiciel /lider/ stowarzyszeń i organizacji społecznych spoza rady gminy,
  • Kapituła – w skład, której wchodzą przewodniczący rad gmin oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie,
  • Komisja Rewizyjna – w skład, której wchodzą 3 osoby wybierane przez
   Konferencję na okres każdej kadencji Rady.
   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rad gmin.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Konferencja. Do wyłącznych kompetencji Konferencji należy:

  • ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
  • określenie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
  • zatwierdzenie składu Kapituły i wybieranie Komisji Rewizyjnej, oraz dokonywanie zmian i uzupełniania składu w czasie trwania kadencji,
  • udzielanie Kapitule absolutorium,
  • dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie i skreślanie członków,
  • załatwianie wniosków Kapituły i Komisji Rewizyjnej oraz członków,
  • decydowanie o ograniczaniu kompetencji Kapituły do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
  • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  • ustalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
  • likwidacja Stowarzyszenia,

Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Starosta, zwołuje Konferencję, prowadzi obrady Konferencji.

Do zadań Kapituły należy:

  • dążenie do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
  • realizacji uchwal Konferencji,
  • przygotowanie projektów uchwał Konferencji,
  • przygotowanie Konferencji,
  • przyjmowanie składek członkowskich,
  • podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Konferencji, zatrudnianie, zwalnianie i określanie treści stosunku pracy osób zatrudnianych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
  • przedstawianie Konferencji sprawozdań i bilansu rocznego oraz preliminarza
   budżetu na rok przyszły.

Kapituła wybiera ze swego grona starostę i wicestarostę na okres dwóch lat. Stowarzyszenie, wobec organów administracji, sądów oraz innych urzędów i instytucji, reprezentuje jednoosobowo Starosta, Wicestarosta albo Dyrektor Biura Stowarzyszenia upoważniony przez Starostę na okres kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji,
  • przedkładanie Konferencji sprawozdań

Do zadań Rady Programowej należy:

  • przedstawienie Kapitule i Konferencji metod i sposobu rozwiązywania problemów Regionu,
  • opracowywanie diagnoz i raportów nt. kierunków rozwoju Regionu,

Rada Programowa składa się z co najmniej 5 osób; specjalistów i fachowców. Członkowie Rady Programowej mogą wchodzić w skład Konferencji. Kadencja Rady Programowej trwa l rok dłużej od kadencji władz.