Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Regionu Kozła

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
z w o ł u j ę I /XXVIII spotkanie Konferencji , które odbędzie się
28 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad i ważności obrad Konferencji
4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2022
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 ( podjęcie uchwały).
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
9. Przedłożenie propozycji preliminarza budżetowego na rok 2023
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2023
11. Wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad.

Obiad – ok. godz. 15.15

Starosta Regionu
Tomasz Kurasiński