Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę
I /XXVI spotkanie Konferencji,
które odbędzie się
18 lutego 2021 r. o godz. 1400 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

 

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
 3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad i ważności obrad Konferencji
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2020
 5. Podjęcie   uchwały o przyjęciu sprawozdania
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 ( podjęcie uchwały).
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
 9. Przedłożenie propozycji preliminarza budżetowego na rok 2021
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2021
 11. Wnioski i zapytania
 12. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła

Wiesław Czyczerski