Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Regionu Kozła

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
zwołuję I /XXVII spotkanie Konferencji , które odbędzie się
24 lutego 2022r. o godz. 1400 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad i ważności obrad Konferencji
4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2021
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 ( podjęcie uchwały).
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
9. Przedłożenie propozycji preliminarza budżetowego na rok 2022
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2022
11. Wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad.

Obiad – ok. godz. 15.15

Starosta Regionu
Wiesław Czyczerski