Ławeczki na szlakach rowerowych w Regionie Kozła

„Doposażenie ścieżek rowerowych na terenie Regionu Kozła” zostało  dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego  w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”.

Bogata sieć ścieżek rowerowych stała się okazją do podjęcia działań mających na celu promowanie turystyki i krajoznawstwa z wykorzystaniem kilku dodatkowych elementów z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego. Przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła w ubiegłym roku wydano zbiór legend opracowany przez Eugeniusza Kurzawę pt. „ Biała dama z pękiem kluczy”. Książka trafiła do bibliotek, wielu mieszkańców otrzymało ją do swoich zbiorów domowych. Chcąc jednak dalej upowszechniać miejscowe legendy na szerszą skalę , postanowiono wykorzystać kolejną inicjatywę polegającą na możliwości posłuchania kilkunastu wybranych legend podczas przejazdu szlakami rowerowymi. W tym celu również za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła opracowano wniosek na pozyskanie środków z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie ścieżek rowerowych w 6 gminach Regionu Kozła w ławeczki wypoczynkowe, na których zostały umieszczone tabliczki umożliwiające przy odpowiedniej aplikacji na telefon wysłuchanie wybranych legend. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w czerwcu podpisano umowę, na mocy której pozyskano kwotę 10 000 zł na zakup ławeczek i wykonanie tabliczek ze znakami „QR”. Wraz z własnymi środkami umożliwiło to  przekazanie każdej gminie po 4 ławeczki. Ustalono, że ich montaż odbędzie się do końca października, a gminy dołożą starań by usytuowano je w pobliżu ścieżek rowerowych. Koszty montażu ławeczek pokryły gminy , w większości zlecając te prace podległym sobie zakładom komunalnym. Nagrania 18 legend, zaczerpniętych ze zbioru E. Kurzawy, podjął się Krzysztof Rożek ze Zbąszynia. Można je pobrać obecnie ze strony internetowej LGD Regionu Kozła lub właśnie za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji z tabliczek umieszczonych na ławeczkach. Legendy są atrakcyjnie opracowane dźwiękowo i pod względem lektorskim . Zapraszamy na nasze szlaki rowerowe i życzymy wszystkim wielu wrażeń podczas słuchania miejscowych legend.

Opr. Sz. S.