Statut Stowarzyszenia LGDRK Drukuj Email


STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych, działający jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich', zwanych dalej "przepisami SPO", mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowywanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru 7 (siedmiu) gmin:
1. Babimost;
2. Kargowa;
3. Miedzichowo;
4. Siedlec;
5. Trzciel;
6. Zbąszynek;
7. Zbąszyń;

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,

3) podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;

4) wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000;

§2

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Babimost.

§4

1. Stowarzyszenie dział na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 ze zm.] oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5

1. Stowarzyszenie nie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin Regionu Kozła:
- Babimost;
- Kargowa,
- Miedzichowo;
- Siedlec;
- Trzciel;
- Zbąszynek,
- Zbąszyń

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§6

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy
i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej
i poligraficznej, w tym;
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów;
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;
- inicjowanie tworzenia parków krajobrazowych;
- znakowanie szlaków turystycznych;

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW;

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO.

§7

1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

2. Stowarzyszenie może powoływać Grupy Tematyczne.

§8

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków
i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach;

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywna opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowany ZSROW lub którego dotyczy ZSROW:
a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju lub
b) gminę wiejską, lub
c) gminę miejsko-wiejską, lub
d) związek międzygminny, lub
e) inna osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia;

3) złoży deklarację członkowską.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§10

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§12

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;

2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu;

3) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2;

4) śmierci.

§13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie

3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.

§16

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§17

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, powoływanie i odwołanie członków Zarządu
i komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach ZSROW;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
11) opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd;
12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§18

1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 5 do 7 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu a pod jego nieobecność Wiceprezes.

3. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze dla którego ma być opracowany ZSROW lub którego dotyczy ZSROW, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn.

4. Do kompetencji Zarządu należy;
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) opracowywanie ZSROW;
7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem
o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO;
8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
9) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
10) ustalanie regulaminu biura Stowarzyszenia.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu łącznie z dwoma członkami Zarządu, w tym Skarbnik.

§19

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
4) dokonywanie wyboru przedmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§20

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w 15 ust. 1 pkt 2 i3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§22

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.