Władze stowarzyszenia Drukuj Email

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot lokalnych. Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez:

 1. wymianie doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy gminami,
 2. prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych, projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie działania samorządu terytorialnego,
 3. konsekwentne dążenie do usuwania przeszkód społecznych i gospodarczych wynikających z faktu istnienia granic gminnych i wojewódzkich,
 4. dążenie do rozwoju gospodarczego Regionu przy zachowaniu wymogów
  ekologicznych,
 5. tworzenie korzystnych warunków dla współpracy różnych podmiotów dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez władze Stowarzyszenia,
 6. inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
 8. rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacji o podobnym charakterze.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Konferencja - w skład, której wchodzi po 5 przedstawicieli każdej gminy, w tym przewodniczący rad i burmistrzowie/wójtowie i dwóch radnych oraz jeden przedstawiciel /lider/ stowarzyszeń i organizacji społecznych spoza rady gminy,
 • Kapituła - w skład, której wchodzą przewodniczący rad gmin oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie,
 • Komisja Rewizyjna - w skład, której wchodzą 3 osoby wybierane przez
  Konferencję na okres każdej kadencji Rady.
  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rad gmin.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Konferencja. Do wyłącznych kompetencji Konferencji należy:

 • ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
 • określenie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
 • zatwierdzenie składu Kapituły i wybieranie Komisji Rewizyjnej, oraz dokonywanie zmian i uzupełniania składu w czasie trwania kadencji,
 • udzielanie Kapitule absolutorium,
 • dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • załatwianie wniosków Kapituły i Komisji Rewizyjnej oraz członków,
 • decydowanie o ograniczaniu kompetencji Kapituły do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • ustalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • likwidacja Stowarzyszenia,

Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Starosta, zwołuje Konferencję, prowadzi obrady Konferencji.

Do zadań Kapituły należy:

 • dążenie do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
 • realizacji uchwal Konferencji,
 • przygotowanie projektów uchwał Konferencji,
 • przygotowanie Konferencji,
 • przyjmowanie składek członkowskich,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Konferencji, zatrudnianie, zwalnianie i określanie treści stosunku pracy osób zatrudnianych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
 • przedstawianie Konferencji sprawozdań i bilansu rocznego oraz preliminarza
  budżetu na rok przyszły.

Kapituła wybiera ze swego grona starostę i wicestarostę na okres dwóch lat. Stowarzyszenie, wobec organów administracji, sądów oraz innych urzędów i instytucji, reprezentuje jednoosobowo Starosta, Wicestarosta albo Dyrektor Biura Stowarzyszenia upoważniony przez Starostę na okres kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji,
 • przedkładanie Konferencji sprawozdań

Do zadań Rady Programowej należy:

 • przedstawienie Kapitule i Konferencji metod i sposobu rozwiązywania problemów Regionu,
 • opracowywanie diagnoz i raportów nt. kierunków rozwoju Regionu,

Rada Programowa składa się z co najmniej 5 osób; specjalistów i fachowców. Członkowie Rady Programowej mogą wchodzić w skład Konferencji. Kadencja Rady Programowej trwa l rok dłużej od kadencji władz.

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.